Algemene leveringsvoorwaarden

Uitsluitend geldend voor de door WIJN. Alkmaar & Pop-Up Proeven geëxploiteerde webshop(s) (ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 77316541, BTW nummer: NL003181929B22).

Artikel 1 – Definities

“WIJN.”: WIJN. Alkmaar & Pop-Up Proeven, statutair gevestigd te Alkmaar.

“Koper”: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met WIJN. aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;

“de Overeenkomst”: de tussen WIJN. en Koper tot stand gekomen overeenkomst;

“de Onderopdrachtnemer”: de door WIJN. bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of betrokken derde;

“de Orderbevestiging”: de schriftelijke bevestiging van de order of overeenkomst;

“Koopprijs”: een door WIJN. en Koper overeengekomen vergoeding voor door WIJN. te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, welke als zodanig zijn omschreven in de Orderbevestiging;

“Overige kosten”: alle kosten gemaakt door WIJN. in het kader van de vervulling van de overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerangschikt de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.  Deze bepalingen zijn van toepassing op alle via de webshop (adres: www.popupproeven.com en/of www.wijnalkmaar.nl) gedane bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten met en leveringen door WIJN..

2.2.  Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door WIJN. schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1.  Alle door WIJN. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft WIJN. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2.  Indien aanbiedingen van WIJN. gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan WIJN. heeft verstrekt.

3.3.  Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door WIJN. verstrekte gegevens, binden WIJN. niet.

3.4.  Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht WIJN. niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door WIJN. zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. WIJN. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.

3.5.  WIJN. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6  Op het aankopen van alcoholhoudende producten geldt een wettelijke minimale leeftijd van 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

3.7  De aanbiedingen zoals vermeld op de website zijn online aanbiedingen geldig op online aankopen. 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1.  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen WIJN. en Koper eerst dan tot stand nadat WIJN. een order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft geprotesteerd.

4.2.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden WIJN. slechts indien deze schriftelijk door WIJN. zijn bevestigd.

4.3.  Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen veertien werkdagen.

4.4.  Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door WIJN..

4.5.  WIJN. behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst; personeel

5.1. WIJN. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2.  Om de uitvoering van een Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Koper tijdig alle gegevens, instructies en informatie die WIJN. voor de uitvoering nodig heeft.

5.3. WIJN. is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en – indien noodzakelijk – na overleg met Koper, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 6: Levering

6.1.  Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering ‘af  WIJN.’. De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen. ‘Franco’ levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door WIJN. met Koper schriftelijk is overeengekomen.

6.2.  Indien ‘Franco’ levering is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

– WIJN. heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de goederen op het afleveradres zullen worden geleverd.

– het risico van de goederen gaat over op het moment dat zij uit het vervoermiddel ‘Franco’ zijn geleverd aan Koper.

– de ‘Franco’ levering geschiedt aan het door Koper aangegeven afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert Koper in het laatstgenoemde geval de goederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde dan ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat het risico op dat ogenblik op hem over.

– ‘Franco’ levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het afleveradres.

– bij ‘Franco’ levering van goederen zal Koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading.

– levering geschiedt op voor WIJN. normale werktijden.

 6.3.  Indien levering van goederen niet kan doorgaan, om redenen die niet aan WIJN. zijn toe te rekenen, is WIJN. gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van WIJN. om betaling van de koopprijs te vorderen.

6.4.  Koper is verplicht het geleverde of de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van WIJN. dat de goederen ter beschikking van Koper staan.

6.5.  Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.6.  WIJN. is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.

 6.7.  De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Levering van bestelde goederen vindt echter plaats binnen 30 dagen. Indien WIJN. niet kan leveren binnen deze termijn zal er binnen 30 dagen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag.

6.8.  Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij plaatsen van de order vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

6.9.  Indien goederen na het verstrijken van de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn risico, zulks onverminderd het recht van WIJN. betaling van de koopprijs te vorderen. De kosten van de opslag komen voor rekening van Koper.

 Artikel 7 – Transport/Risico

7.1.  Het transport van goederen zal op een door WIJN. te bepalen wijze geschieden.

7.2.  Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.

7.3.  WIJN. is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

7.4.  Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets ‘Franco’ voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan WIJN. terugzenden. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij WIJN..

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst kan Koper de overeenkomst herroepen. Herroeping door de Koper kan slechts geschieden door middel van een aangetekend schrijven en op voorwaarde dat de goederen binnen 14 dagen na ontvangst aan WIJN. zijn  geretourneerd (op de voorgeschreven wijze). De kosten van retourzending komen voor rekening van Koper. Restitutie van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending. Het product dient in onbeschadigde staat bij ons retour te worden aangeleverd. 

Artikel 9 – Prijs; prijswijziging; betaling

9.1.  Tenzij anders vermeld zijn onze Prijzen:

– gebaseerd op levering af het door Koper opgegeven adres
(kosten van bezorging worden vermeld op de website!);

– incl. B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

– exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

9.2.  Betaling geschiedt per PIN, digitaal betaalverzoek of Ideal. 

9.3.  Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele door Koper verschuldigde rente en door WIJN. gemaakte incassokosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

9.4.  WIJN. behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen.

9.5.  Verrekening van een eventueel door Koper gepretendeerde vordering op WIJN. met door de Koper aan WIJN. verschuldigde bedragen is uitgesloten.

9.6.  In geval Koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van WIJN. op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft WIJN. dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding ter zake verschuldigd te zijn of te worden te ontbinden, onverminderd het recht van WIJN. om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.7.  Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Koper zijn alle Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

9.8.  In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is WIJN. gerechtigd om de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel om de order te annuleren. WIJN. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.

9.9.  Koper heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%, zulks binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien Koper van dit recht gebruik maakt, behoudt WIJN. zich het recht voor om speciaal voor Koper vervaardigde goederen in rekening te brengen.

Artikel 10 – Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Koper geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Koper, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog openstaande vordering(en) van WIJN. op de Koper. De in de boeken van WIJN. voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

Artikel 11 – Retentierecht

Ingeval WIJN. zaken van Koper – al dan niet speciaal door WIJN. voor Koper vervaardigd – onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het moment waarop Koper al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel andere overeenkomsten is nagekomen, tenzij Koper voor die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft WIJN. ook ingeval Koper in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.

Artikel 12 – Reclames

12.1.  Bij ‘Franco’ levering moet een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van het geleverde ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in artikel 6.2. bedoelde vervoermiddel door of namens Koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan WIJN. zenden.

12.2.  Koper moet WIJN. – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan 20 werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan het geleverde in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.

12.3.  Bewerkte, verwerkte of doorgeleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Koper nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt.

12.4.  Indien de reclame door WIJN. gegrond wordt bevonden, is WIJN. uitsluitend verplicht alsnog conform de Overeenkomst te leveren.

12.5.  Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Koper onverlet.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van WIJN.; vrijwaring

13.1.  WIJN. is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door WIJN. van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.

13.2.  WIJN. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook.

13.3.  Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 BW ev. zal WIJN. de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij WIJN. als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW

13.4.  WIJN. is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld.

13.5.  WIJN. is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.

13.6.  WIJN. is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datumgerelateerde storing, noch voor zover deze zich voordoet bij door WIJN., of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voor zover deze zich na levering door WIJN. bij Koper of derden zou voordoen.

13.7.  De door WIJN. te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door WIJN. te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door WIJN. te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door WIJN. te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schadetoebrengend feit.

13.8.  De door WIJN. te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schadetoebrengend feit van de verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen.

13.9.  WIJN. is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door WIJN. geleverde goederen, daaronder mede begrepen:

 – aanspraken van derden, werknemers van Koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van WIJN. die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door WIJN. geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Koper vrijwaart WIJN. voor vorenbedoelde schade.

13.10.  Indien en voor zover WIJN. aansprakelijk zou zijn ter zake van de uitvoering van overeenkomsten en leveringen, heeft WIJN. het recht te hare keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of de Koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1.  Geleverde goederen blijven eigendom van WIJN., tot het moment waarop alle door WIJN. voor Koper verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de Koper zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van WIJN. zijn, is Koper verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden.

14.2.  WIJN. is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Koper of diens houder weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag exclusief B.T.W., zulks met een minimum van EUR 1.135,–, onverminderd het recht van WIJN. om volledige schadevergoeding te vorderen. Zolang de goederen eigendom blijven van WIJN. mag Koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen met schriftelijke toestemming van WIJN.. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verpanding is evenwel nimmer toegestaan. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 22.625,–, en is de koopprijs terstond volledig opeisbaar, onverminderd het recht van WIJN. volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3.  Ingeval Koper de aan WIJN. in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat Koper aan alle op hem rustende verplichtingen jegens WIJN. heeft voldaan. Indien Koper de goederen zonder toestemming van WIJN. heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan WIJN. over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Koper is gehouden om op eerste verlangen van de overdracht van de vordering mededeling te doen aan zijn wederpartij, opdat WIJN. het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan WIJN. betaalde wordt in mindering gebracht op het door Koper aan WIJN. verschuldigde. Koper is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken, zoals in de ze bepaling vermeld.

Artikel 15 – Algemeen

15.1.  Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tussen WIJN. en Koper nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen ter zake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.

15.2.  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WIJN. is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens WIJN. op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop één van hen in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

17.1  Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 17.2.  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter te Alkmaar kunnen worden voorgelegd.